Openbare Aanbesteding

Bij een openbare aanbesteding spelen de selectiecriteria of geschiktheidseisen een rol in dezelfde fase van de aanbesteding. Bij een gemiddelde openbare aanbesteding bestaat het proces uit:

  • opstellen van de aanbestedingsstukken door de aanbestedende dienst
  • publicatie van de aanbesteding op Tenderned
  • mogelijkheid voor geinteresseerde ondernemers om vragen te stellen
  • het geven van antwoorden en laatste wijzigingen in een Nota van Inlichtingen
  • indien van de inschrijvingen of offertes
  • beoordeling van de offertes
  • bekendmaken van voorgenomen gunning
  • standstill-termijn waarin andere partijen bezwaar kunnen maken
  • definitieve gunning en contractering

Bij een niet-openbare aanbesteding bestaat het eerste deel van de procedure, de zgn. selectiefase,  uit het kiezen van een aantal ondernemers die in het tweede deel, de gunningfase, een offerte mogen indienen.